Beroepsvereniging van, voor en door intern toezichthouders in de pensioensector
Ledengedeelte
Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector

1: Visie

De pensioensector maakt een transformatie door naar een moderner besturingsmodel (Pensioen Fund Governance) met volwassen checks & balances. Invloed van belanghebbenden zal in dat model meer worden ingevuld langs lijnen van wettelijke waarborgen en contractuele afspraken dan door meesturen. Het intern toezicht ontwikkelt zich daarbij tot de countervailing power tegenover een sterker en zelfstandiger opererend bestuur. Bij een sterk bestuur hoort dus een sterk intern toezicht dat mee kan groeien met een voortgaande professionalisering van het bestuur. Om deze ontwikkeling van de Pension Fund Governance in zijn algemeenheid en die van het intern toezicht in het bijzonder te ondersteunen en aan te jagen is de VITP opgericht.

2: Missie

De VITP is de beroepsvereniging van, voor en door intern toezichthouders in de  pensioensector. De missie van de VITP is het leveren van een maatschappelijke bijdrage aan de rol die het intern toezicht daar in speelt en aan de ontwikkeling van Pension Fund Governance in zijn algemeenheid. Daartoe wil de VITP zich ontwikkelen tot het expertisecentrum voor intern toezicht. Als beroepsvereniging wil de VITP alle intern toezichthouders in de pensioensector verbinden.

Het bestaansrecht van de VITP is er in gelegen om de kwaliteit van het interne toezicht in de pensioensector op niveau te brengen en voortdurend verder te verbeteren.

De VITP wordt door alle betrokken partijen, waar onder begrepen SZW, DNB, AFM, de Pensioenfederatie, de STAR, het AG en de NBA, gezien als de gekwalificeerde gesprekspartner voor intern toezicht en voor zaken betreffende Pension Fund Governance in zijn algemeenheid.

De VITP is onafhankelijk.

3: Doelstellingen

  1. Het ontwikkelen en onderhouden van een normenkader om de inrichting van en de opdracht aan het intern toezicht bij individuele instellingen vorm te geven.
  2. Het ontwikkelen en onderhouden van een normenkader voor de uitoefening van het intern toezicht.
  3. Het uitbrengen van richtlijnen, aanbevelingen, standaarden, good en best practices, en andere uitingen om daarmee richting te geven aan de manier waarop intern toezicht wordt uitgeoefend.
  4. Het ontwikkelen en toetsen van initiatieven op het gebied van PFG.
  5. Het functioneren als vooraanstaande gesprekspartner voor betrokken partijen inzake  Pension Fund Governance. 
  6. Het functioneren als de gesprekspartner (expertisecentrum) voor betrokken partijen inzake intern toezicht.
  7. Het functioneren als overlegplatform voor de uitwisseling van ervaringen en best practices.
  8. Het organiseren van presentaties, congressen, seminars en workshops op het gebied van intern toezicht.
  9. Het (laten) verrichten van studies en onderzoeken, en het uitbrengen van publicaties.

4: Wie kunnen zich bij de VITP aansluiten?

Lidmaatschap van de VITP staat open voor intern toezichthouders in de pensioensector en voor andere personen die uit hoofde van hun kennis, ervaring of anderszins een bijdrage aan het werk van de VITP kunnen en willen leveren. Ook serieuze aspirant intern toezichthouders kunnen zich bij de VITP aansluiten.

5: Financiering

De VITP financiert zichzelf door middel van contributies, donaties en overige bijdragen. De VITP kan structureel en incidenteel samenwerken met sponsoren, doch altijd onder voorbehoud van volstrekte onafhankelijkheid.

6: Governance

Het bestuur van de VITP draagt zorg voor de hoge kwaliteit van hetgeen de VITP doet en produceert. Het bestuur bewaakt de onafhankelijkheid van de VITP.

De VITP streeft naar een nauwe betrokkenheid van de belangrijkste stakeholders.

Den Haag, 5 april 2012