Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector

27 september 2021

 

Op 27 september organiseerde de VITP haar 9e jaarcongres met als thema 'Toezichthouden op de transitie (die inmiddels is begonnen)'. Hier werden ondermeer de resultaten besproken van de VITP-leden enquête beloning intern toezicht pensioenfondsen. 

  • Presentatie van de resultaten zoals gedeeld op het VITP jaarcongres 27 september 2021. klik hier

Gemiddelde beloning: 13.190 euro

Hoeveel vergoeding ontvangen intern toezichthouders van pensioenfondsen eigenlijk voor hun complexe rol? Kees Scheepens en Ansfried Snijders (respectievelijk VITP-bestuurder en -lid) geven antwoord op die vraag in hun presentatie van de resultaten van de Enquête Beloning intern toezicht pensioenfondsen onder VITP-leden. Er werden 80 reacties ontvangen van 56 personen, een respons van 28%. De reacties betroffen toezichtposities bij 65 fondsen. Een kwart van de leden van intern toezichtorganen besteedt meer dan 200 uur per jaar aan die rol, driekwart dus minder (23% besteedt 50 tot 100 uur, voor 43% is dat 100 tot 200). Leden van toezichtorganen ontvangen gemiddeld 13.190 euro, de mediaan is 12.500: de helft van de toezichthouders zit boven dat bedrag en de helft eronder.

NUB’ers krijgen meest betaald

Er is echter sprake van een enorme spreiding, laat Snijders zien: er zijn toezichthouders die slechts 3.000 euro krijgen (het minimum), maar ook toezichthouders die maar liefst 56.000 euro ontvangen (maximum). Ook zijn er grote verschillen per type fonds: toezichthouders bij algemeen pensioenfondsen worden het best beloond, gevolgd door bedrijfstakpensioenfondsen en ondernemingspensioenfondsen. Toezichthouders bij beroepspensioenfondsen ontvangen het minst. Gekeken naar type toezicht krijgen niet-uitvoerend bestuurders (NUB’ers) het meest betaald, op afstand gevolgd door raden van toezicht en vervolgens visitatiecommissies. Ruwweg verdienen NUB’ers twee keer zoveel als rvt-leden en die op hun beurt bijna drie keer zoveel als VC-leden. De beloning is ook afhankelijk van de fondsomvang: hoe meer beheerd vermogen, hoe hoger de beloning.         

Voorzitters verdienen 1,5 keer meer

Voorzitters van toezichtorganen ontvangen gemiddeld 19.418 euro, dus zo’n anderhalf keer meer dan leden. Maar ze besteden vaak ook meer tijd aan hun toezichtfunctie: een kwart van de voorzitters is er meer dan 300 uur per jaar aan kwijt. De minimumbeloning ligt ook hier op 3.000 euro, het maximum op 105.000. Opvallend genoeg ontvangen voorzitters bij ondernemingspensioenfondsen het minst van alle toezichttypen. De onderzoekers keken ook naar de gevolgen van het recente besluit dat toezichthouders geen btw over de vergoeding meer mogen rekenen en aftrekken. Twee van de drie toezichthouders verwacht er netto op achteruit te gaan: gemiddeld 571 euro, maar ook hier is de spreiding groot: van enkele tientjes tot maar liefst 5.000 euro per jaar. Een andere interessante uitkomst tot slot: in 40% van de fondsen legt het bestuur (de facto) geen verantwoording af over de beloning van de toezichthouders. Ook de antwoorden van de respondenten op de open onderzoeksvraag zijn opmerkelijk. Zo merkt een respondent op: ‘De beloning van intern toezichthouders staat in geen verhouding tot de geleverde kwaliteit, de tijdsinvestering en het afbreukrisico.’ Een andere opmerking: ‘Maak de vergoeding flexibel, afhankelijk van situatie. Bij een strategische heroriëntatie, zoals liquidatie, zijn de werkzaamheden vele malen intensiever dan bij een going concern.’

Visitatie voor 3.000 euro

Tijdens de discussie wordt over dat laatste voorstel nog doorgepraat. Een deelnemer uit de zaal: ‘Toen ons fonds in een fusietraject zat, vroeg dat veel extra tijd van ons als toezichthouders. Maar dat risico hoort er gewoon bij en in andere jaren viel de tijdsbesteding weer mee. Goede jaren compenseren dus de slechte jaren.’ Een andere deelnemer kan zich wel voorstellen dat tijdens grote projecten de beloning van toezichthouders hoger is. ‘In goed overleg kom je daar altijd uit.’ Ook de hoogte van de beloningen komt aan bod. Vooral het minimum van 3.000 euro voor leden en voorzitter van een visitatiecommissie maakt de tongen los. ‘Schokkend laag’, vindt een deelnemer. ‘Is het verantwoord dat de visitatie voor zo’n laag bedrag wordt gedaan?’ ‘Misschien is de beloning aan de andere kant van het spectrum wel te hoog’, riposteert Scheepens. De VITP heeft alleen een ‘foto’ van het beloningslandschap willen maken, het onderzoek is niet bedoeld om opinie te ventileren over de hoogte van de beloning. VITP-voorzitter De Groot: ‘Zolang onze leden bereid zijn de visitatie voor 3.000 euro te doen, is dat de marktprijs. Dat is de persoonlijke verantwoordelijkheid van toezichthouders zelf.’