Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector

Donderdag 23 november

Op 23 november jongstleden heeft de algemene ledenvergadering van de VITP ingestemd met het voorstel van het bestuur van de VITP om de VITP-toezichtcode, als aparte code in de pensioensector, per 1 januari 2024 in te trekken. Een historisch besluit volgens VITP-voorzitter Peter de Groot.

Op 1 juli 2014 is de VITP-toezichtcode, welke in 2019 werd herzien, gepubliceerd. De monitoringscommissie van de VITP-toezichtcode houdt, net als de monitoringscommissie Code Pensioenfondsen, al enige jaren een pleidooi voor het integreren van de toezichtcode met de Code Pensioenfondsen. 

De afgelopen maanden is er overleg geweest tussen de VITP en de Pensioenfederatie om te komen tot een Code Pensioenfondsen waarin de principes en de normen uit de VITP-toezichtcode zoveel mogelijk terugkomen. Op deze wijze wil de VITP de uitgangspunten die geformuleerd zijn in de VITP-Code zoveel mogelijk wettelijke verankeren.

Op 21 november 2023 is het Besluit van Minister Schouten gepubliceerd, waarin ze goedkeuring verleent aan de wijziging van de Code Pensioenfondsen, die per 1 januari 2024 in werking treedt (stcrt-2023-31689.pdf). 

De wijziging van de Code Pensioenfondsen ziet specifiek op de onderwerpen 'het centraal stellen van de belanghebbenden', 'duurzaamheid' en 'diversiteit en inclusie'. Met name het eerste punt is een belangrijk uitgangspunt van de VITP toezichtcode: De zorg voor het pensioen van de deelnemer is leidend voor het toezichthouden.

Het streven van de VITP, zoveel mogelijk van de principes en de normen (laag 1 en laag 2 van de VITP-toezichtcode) terug te laten komen in de Code Pensioenfondsen, is met de nieuwe tekst van de Code pensioenfondsen naar de mening van de ALV van de VITP behaald. De ALV heeft daarom besloten akkoord te gaan met het per inwerkingtreding van de nieuwe Code Pensioenfondsen (1 januari 2024) intrekken van de VITP-toezichtcode. Laag 3 van de huidige VITP-toezichtcode, waar de wet- en regelgeving die bij de principes en de normen hoort en een nadere concretisering van een aantal normen en handreikingen is opgenomen, blijft bestaan ten behoeve van de leden van de VITP. 

Door het opnemen van de principes en normen uit de VITP-toezichtcode wordt beoogd dat alle toezichthouders in de pensioensector in beginsel gehouden zijn deze principes en normen toe te passen (pas toe of leg uit). Met de integratie van de principes en de normen van de VITP-toezichtcode in de Code Pensioenfondsen beoogt de VITP een bijdrage te leveren aan het optimaliseren van het intern toezicht bij pensioenfondsen en daarmee aan de kwaliteit van de besturing van en het vertrouwen in pensioenfondsen. Door Laag 3 van de huidige VITP-Toezichtcode te behouden, verwacht de VITP blijvend toegevoegde waarde te kunnen leveren aan het toezicht houden in de pensioensector in het algemeen en aan de leden van de VITP in het bijzonder.