Nieuws

Appèl voor meer diversiteit bij pensioenfondsorganen

Op 7 november 2017 boden 7 dames uit de pensioensector een Appèl voor meer diversiteit bij pensioenfondsorganen aan Kick van der Pol, voorzitter Pensioenfederatie.Met dit Appèl aan de pensioenfondsen wordt hernieuwde kracht gezet bij de uitspraak van de monitoringcommissie Code Pensioenfondsen dat de diversiteit in de sector meer kracht en inspanning vergen. De normen die de sector zichzelf heeft opgelegd, worden bij lange na niet gehaald. Klik hier voor het Appèl (PDF)

Wat kunnen pensioenfondsorganen er zelf aan doen!

 1. Werf door middel van open procedures, gebruik professionele advies bij de werving en selectie en zet beschikbare netwerken in de sector (zie hierna) actief in bij search.
 2. Integreer het diversiteitbeleid in het duurzaamheidbeleid voor het eigen pensioenfonds.  
 3. Zet bij benoemingsbeleid en benoemingsprocedures stevig in op meer vrouwen en verjonging in fondsorganen. 
 4. Zorg voor diversiteit in benoemingscommissies om de kans op een divers team te vergroten.
 5. Draag bij aan samenwerking binnen de sector om het diversiteitswens te realiseren.


 

Start leergang ‘Reflectie op pensioentoezicht’

Op 29 november start de nieuwe leergang ‘Reflectie op pensioentoezicht’ aan het Zijlstra Center van de Vrije Universiteit Amsterdam. Het thema van de leergang is ‘Afstand en nabijheid’. In 5 modules wordt dit thema uitgewerkt, waarbij in elk module theorie, praktijkervaringen en een verwerkingsopdracht aan bod komen. De docenten komen van universiteiten en uit de pensioensector, waaronder diverse ervaren pensioentoezichthouders, zodat een optimale mix van kennis en praktijkervaring wordt geboden. De leergang staat onder leiding van prof. dr. Fieke van der Lecq (VU en VITP-lid).

Meer informatie is te vinden op de website. U kunt ook contact opnemen via hetzijlstracenter@vu.nl of telefoonnummer 020 598 9865.


Kosten Raad van Toezicht en visitatiecommissie onderzocht door VITP

De Verzamelwet Pensioenen ligt nu bij de Eerste Kamer. Daarin is het voorstel opgenomen om pensioenfondsen met een beheerd vermogen van meer dan 1 miljard euro te verplichten een Raad van Toezicht (RvT) in te stellen in plaats van hun huidige visitatiecommissie (VC). De staatssecretaris geeft aan dat de kosten voor een RvT, die gewoonlijk 3 leden kent, jaarlijks bijna €27.000 (incl. BTW) zouden bedragen (per lid dus € 9000). De netto-vergoeding voor een RvT lid zou daarmee ongeveer € 7500 euro (ex. BTW) zijn.

De VITP (ledenbestand 70% van de toezichthouders in de pensioensector) heeft daarover een uitvraag gedaan onder haar leden. Daarop hebben 50 leden van de 175 leden gereageerd, waarvan 37 als RvT lid en 13 als lid van een VC.

De uitkomst is dat slechts 2 van de 37 RvT leden ongeveer de genoemde € 7.500 ontvangen. De 35 overige respondenten geven aan dat hun vergoeding (veel) hoger is.

De ondergrens voor de vergoeding van een RvT lid ligt op €10.000 per jaar (ex. BTW dus) per lid. Vergoedingen tussen de €15.000 en €20.000 per lid komen veel voor. Daarnaast zijn er uitschieters naar €25.000 en €30.000 per lid. Uitgaande van deze uitvraag is een reële inschatting van de gemiddelde vergoeding zo’n € 15.000 per lid, waarmee de totale kosten voor een pensioenfonds afgerond €45.000 per jaar bedragen (dus €55.000 inclusief BTW).

De kosten van een visitatie bedragen volgens de staatsecretaris ongeveer €21.500 (incl. BTW). Dat bedrag komt wel overeen met het gemiddelde dat onze leden aangeven. Er zijn fondsen die aanzienlijk minder betalen.

De conclusie is dat voor een pensioenfonds de kosten structureel met meer dan €30.000 per jaar gaan toenemen. De VITP vraagt zich af of een nieuwe RvT navenant meer toegevoegde waarde heeft voor een pensioenfonds dan een nu goed functionerende VC heeft. DNB heeft in 2016 Good practises gepubliceerd en geconstateerd dat zij in haar onderzoek veel goede voorbeelden aangaande visitatie heeft gezien. De VITP heeft zelf onderzoek gedaan en de visie op visitatie uitgebracht. De RvT bij pensioenfondsen is daarentegen nog op geen enkele wijze geëvalueerd. 


VITP Jaarcongres op dinsdag 26 september 2017 “Raad van de Raad (van Toezicht)”

Op 26 september organiseerden wij ons 6e jaarcongres in Antropia te Driebergen.

Het thema van het congres dit jaar was “Raad van de Raad (van Toezicht)”. Femke Halsema (oud -politica, was voorzitter van de Commissie Behoorlijk Bestuur, die het rapport "een lastig gesprek" uitbracht, bestuurder en toezichthouder) en Prof. Muel Kaptein (Hoogleraar Erasmus bedrijfsethiek en integriteit, klik hier voor zijn presentatie.) spraken deze middag. Uniek was deze keer dat wij koppels van een toezichthouder en een bestuurder aan het woord laten. Het tweede deel van het programma bestond uit interviews, onder leiding van dagvoorzitter Astrid Feiter, met toezichthouders en één van hun bestuurders, over de meerwaarde van toezicht. 

Lees hier het verslag.


 

SPO, korting voor VITP leden

Module Intern toezicht in de Praktijk, Geschiktheidsniveau B

Deze module is specifiek ontwikkeld voor personen die actief zijn in het toezicht op pensioenfondsen. U professionaliseert  uw vaardigheden als toezichthouder binnen de context van pensioenfondsen.

In deze module komen o.a. de volgende thema’s aan de orde;

 • Wettelijk kader van de rol van toezichthouder bij de verschillende bestuursmodellen
 • Inrichting van de toezichthoudende rol
 • Cultuur en gedrag van een bestuur herkennen en de juiste strategie als toezichthouder daarop toepassen
 • Prioriteit in het toezicht bepalen
 • Werken aan een effectieve werkrelatie en adequate met dilemma’s omgaan
 • Eigen communicatiestijl en de effecten hiervan (her-) kennen en deze professioneel inzetten in effectief toezicht
 • Effectief feedback geven, w.o. gesprekstechnieken en -stijlen toepassen, omgaan met weerstanden en de bron van weerstanden achterhalen
 • Goed doorvragen, technieken kennen en toepassen

Opzet:

Het programma start met online leren ter voorbereiding op de klassikale bijeenkomst van twee aaneengesloten dagen.

Leden van VITP ontvangen 10% korting op de prijs van deze module.

Deze module is onderdeel van de Governance Leergang op B niveau maar is voor de doelgroep Toezichthouders en bestuurders in een Toezichtrol (non executives) sec te volgen.

Er is nog geen nieuwe datum gepland voor de start van deze opleiding. Heeft u interesse? Neemt u dan contact op met : 070-427 66 55 en www.spo.nl

Bent u ook geïnteresseerd in meer inhoudelijke en technische thema’s van het pensioendomein dan bieden de A en B modules van de Governance Leergang u volop mogelijkheden. In een persoonlijke vrijblijvende intake stellen we samen met u een leertraject op dat volledig is afgestemd op uw specifieke situatie en ambitie.

Voor aanmelden voor de intake klik hier.  Voor meer informatie : 070-427 66 55 en www.spo.nl


Nieuwe penningmeester!

Tijdens de ALV op 12 april 2017 is Pierre Akkermans benoemd als opvolger van Nita Kiliaan.

Pierre Akkermans (1955) heeft ruim dertig jaar ervaring als ondernemer / uitgever van juridische wetenschappelijke literatuur, en als adviseur op het gebied van het civiele en fiscale pensioenrecht. Hij  was partner bij Deloitte en PriceWaterhouseCoopers, adviseerde in zijn pensioenpraktijk middelgrote en grote ondernemingen en pensioenfondsen. Vervulde bestuurlijke en toezichthoudende functies bij vele pensioenfondsen, en adviseerde besturen over pension fund governance en strategie.


Afscheid Nita Kiliaan als penningmeester VITP

Op 12 april 2017 hebben we afscheid genomen van onze penningmeester Nita Kiliaan. Vanaf de oprichting was zij betrokken bij VITP en het bestuur is haar zeer erkentelijk voor al het werk wat zij heeft gedaan voor de vereniging.


Rapport werking VITP- Toezichtcode

De Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector (VITP) heeft de werking van de VITP-Toezichtcode laten onderzoeken door de Erasmus School of Law. De VITP gaat met de conclusies en uitkomsten van het rapport aan de slag. De concrete uitwerking draagt bij aan het optimaliseren van intern toezicht bij pensioenfondsen. Goed intern toezicht draagt bij aan professionalisering en kwaliteitsverbetering en daarmee aan herstel van het vertrouwen in pensioenfondsen.

De VITP is zeer tevreden over de gedegenheid van het onderzoek. Het rapport heeft bij de VITP geleid tot een goede discussie en visie op wat nadere invulling behoeft . Twee in te stellen commissies zullen een onderzoek starten naar een vorm van educatie en ontwikkeling en herijking van de huidige VITP-Toezichtcode. Het rapport is beschikbaar via deze link.


VITP jaarcongres op 26 september 2016

Op 26 september 2016 vond het 5e jaarcongres plaats van de Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector (VITP), te Driebergen. Het thema van het congres was dit jaar “Toezicht houden in een stelsel onder druk”.

De VITP kijkt terug op een mooi en waardevol congres met bijzonder interessante inbreng van onze sprekers Paul Schnabel, Theo Kocken en Anita Arts, waar wij hen hartelijk voor danken. Met speciale dank aan Nicolette Loonen voor het leiden van de middag en de discussie. 

Deelname stond open voor toezichthouders van binnen en buiten de pensioensector, alsmede bestuurders, directieleden, adviseurs, genodigden en andere belangstellenden.


Nieuwe voorzitter! 

Tijdens de ALV op 12 april 2016 is Nelly Altenburg benoemd als opvolger van Flip Klopper.

Nelly Altenburg is voorzitter van het pensioenfondsbestuur van PNO Media, heeft ruime bestuurlijke ervaring in de pensioensector en is oprichter en directeur van PMA consult. Haar bestuurlijke en toezichthoudende pensioenervaring heeft zij opgedaan als vice-voorzitter van het ABP, bestuurslid bij PGGM en in verschillende visitatiecommissies. Ook is zij lange tijd bestuurder van AbvaKabo FNV geweest en commissaris bij pensioenuitvoeringsorganisaties als MN services en Kunst en Cultuur. Tot voor kort was zij lid van de raad van toezicht van het Pensioenfonds voor de woningcorporaties. Momenteel is Nelly tevens voorzitter van de raad van toezicht van het Zaans Medisch Centrum en lid van de raad van commissarissen bij MSD.


Afscheid Flip Klopper als voorzitter VITP

Op 12 april 2016 heeft Flip Klopper afscheid genomen als voorzitter van de VITP en de voorzittershamer overgedragen aan Nelly Altenburg. 

Nelly geeft aan dat de vereniging haar aan haar hart gaat en dat zij graag de hamer overneemt van Flip. ‘Zonder Flip hadden wij hier niet gezeten. Flip heeft het initiatief genomen met Olav Loeber en Olaf Smits van Waesberghe om te kijken of wij ons zouden kunnen verenigen destijds. Flip heeft veel ervaring als toezichthouder, ook bij DNB. Hij heeft deze ervaring ingezet bij de oprichting van de vereniging’. Nelly dankt Flip hoe hij het heeft gedaan. Vanwege zijn grote verdiensten voor de vereniging krijgt hij een erelidmaatschap aangeboden.

 


VITP Jaarcongres 21 september 2015

Op 21 september organiseerden wij ons vierde jaarcongres. Het thema van het congres van dit jaar was Onafhankelijk toezicht-wat is dat? 

In navolging op het succes van vorig jaar vond het congres dit jaar wederom plaats in Antropia te Driebergen. Deelname stond open voor toezichthouders van binnen en buiten de pensioensector, alsmede bestuurders, directieleden, adviseurs, genodigden en andere belangstellenden. 

Wij zijn er trots op dat wij ook dit jaar weer vooraanstaande sprekers bereid hebben gevonden hun visie en ervaring met ons te delen. Dagvoorzitter was mevrouw Wendy de Jong, sprekers: de heer mr. Frank Elderson (directeur DNB), de heer dr. mr. Dick Ruimschotel (o.a. auteur van Goed Toezicht. Principes van professionaliteit, democratie en good governance) en de heer drs. George Möller (voormalig bestuursvoorzitter Robeco en thans verschillende toezichthoudende functies: o.a. RvT LUMC. Voormalig RvT AFM). Klik hier voor het uitgebreide programma.

Het was een interactieve middag met een levendige discussie vanuit de zaal met het panel.