Nieuws

VITP jaarcongres 30 september 'Lessons Learned'

Met veel plezier kondigen wij het 8e jaarcongres aan van de Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector (VITP), dat zal plaatsvinden op maandag 30 september 2019 (12.00-18.00 uur, Antropia te Driebergen).

Een aantal gezaghebbende toezichthouders en governance-experts laten hun licht op het thema ‘Lessons Learned’ schijnen. Dit zijn:

Marry de Gaay Fortman zal een bijdrage leveren vanuit haar jarenlange toezichtervaring en haar ervaring als partner bij Houthoff advocaten. Zij is een veelgevraagd spreker over het onderwerp Corporate Governance. Zelf is zij is onder meer commissaris bij KLM, De Nederlandsche Bank en zet zich ook in voor diversiteit als voorzitter van de Stichting Topvrouwen.

Shaktie Rambaran Mishre gaat op het thema in vanuit de Pensioenfederatie, een belangrijke governancepartner in Pensioenland. Sinds dit jaar is zij voorzitter van de Pensioenfederatie en gaat vanuit die positie in op het onderwerp, maar brengt natuurlijk ook andere waardevolle ervaring mee als juriste en bedrijfskundige.

Rienk Goodijk (gevraagd) is buitengewoon hoogleraar Governance bij het Zijlstra Center van de VU Amsterdam, publiceert veel over toezicht en is zelf ook toezichthouder in meerdere sectoren. Hij is onderzoeker en consultant bij GITP.

Er is volop gelegenheid voor discussie en onderling gesprek en zo onze eigen lessons learned te formuleren, zodat wij een eigen balans rond dit thema kunnen opmaken en leren uit de geleerde lessen.

Deelname staat open voor toezichthouders van binnen en buiten de pensioensector, en bestuurders, directieleden, adviseurs, genodigden en andere belangstellenden. Voor leden van de VITP is de toegang gratis, niet-leden betalen € 150,00 ex. btw. 
U kunt zich hier aanmelden


Intern toezicht bij pensioenfondsen naar een hoger plan

De Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector (VITP) heeft de VITP-Toezichtcode gemoderniseerd. De nieuwe VITP-Toezichtcode geeft weer wat haar leden zien als principes voor goed intern toezicht. Ook niet leden en andere belanghebbenden worden opgeroepen deze principes te hanteren. Goed intern toezicht levert een belangrijke bijdrage aan de verdere professionalisering en kwaliteitsverbetering in de pensioensector en daarmee aan herstel van het vertrouwen in pensioenfondsen.

In 2014 stelden de leden van de VITP de eerste VITP-Toezichtcode vast. Sindsdien heeft het intern toezicht bij pensioenfondsen zich snel ontwikkeld. Het is professioneler geworden en daar hoort een nieuwe toezichtcode bij. 

De nieuwe VITP-toezichtcode bevat vier principes die elk zijn uitgewerkt in een aantal normen. Deze algemeen geformuleerde principes en normen nodigen de toezichthouder nadrukkelijk uit zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen en te reflecteren op het eigen functioneren. De toezichtcode is van toepassing ongeacht de vorm van het intern toezicht (raad van toezicht, visitatiecommissie of de niet-uitvoerende bestuurders in een gemengd bestuur).

De VITP-Toezichtcode is te downloaden via deze link

Den Haag, 25 april 2019


 

4 april: Atlas Governance Pensioenfondsen

De VITP heeft in samenwerking met Nationaal Register, APG, Van Doorne, Mila Hoekstra, Kempen Capital Management, Mazars, Pensioenfederatie, SPO, Sprenkels & Verschuren de nieuwe Atlas Governance Pensioenfondsen ontwikkeld.

Op donderdag 4 april 2019 kreeg Minister Wouter Koolmees van SZW, tijdens een speciaal congres, het eerste exemplaar van de Atlas Governance Pensioenfondsen uit handen van Winnie Sorgdrager, voorzitter Stichting Nationaal Register.

Sprekers deze middag waren:

 • Mieke Groenewegen, directeur uitvoering APG, middagvoorzitter;
 • Shaktie Rambaran Mishre, voorzitter Pensioenfederatie, over bestuur in een veranderende samenleving;
 • Gisella van Vollenhoven, divisiedirecteur Toezicht Pensioenfondsen DNB, over IORP II;
 • Peter Robertson, executive lecturer, Nyenrode Business University, over angst, besluitvorming bestuur en toezicht.

De Atlas Governance Pensioenfondsen is de opvolger van de Toolkit Governance Pensioenfondsen uit 2014 en is gericht op bestuur, toezicht en verantwoording van pensioenfondsen. De Atlas heeft als doel brede ondersteuning te geven aan de pensioensector en haakt aan op wetgeving en bestaande en nieuw in te richten digitale kennisbanken en trainingspraktijken. De Atlas bestaat uit een hardcopy boek en een online versie en sluit aan op nieuwe innovatieve leerplatformen zoals SPO Perform van SPO en de Governance Kennisbank van Nationaal Register.

 


VITP maakt zich sterk voor meer diversiteit bij pensioenfondsen

Op 12 december heeft het bestuur een persbericht verstuurd met onderstaand statement inzake diversiteit,  zoals met de leden van VITP besproken op 14 november 2018

De VITP onderschrijft de noodzaak van meer diversiteit in pensioenfondsbesturen en andere organen van een pensioenfonds. Hiermee steunt zij de oproep van de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid, die  onder meer is neergelegd in de hernieuwde Code Pensioenfondsen.

De VITP gelooft dat een pensioenfondsbestuur aan kracht wint bij een diverse samenstelling. Dit komt doordat diversiteit de besluitvorming versterkt en verbetert. Daarnaast wordt door diversiteit de herkenbaarheid voor de deelnemers van een pensioenfonds groter, waardoor hun vertrouwen in het pensioenfonds toeneemt.  

De leden van de VITP zien toe op de uitvoering van de Code Pensioenfondsen door het pensioenfondsbestuur. Zij zien het als hun taak diversiteit nog nadrukkelijker onder de aandacht te brengen van het bestuur en hen te stimuleren tot acties op dit terrein.

Zij doen dit door er bij besturen op aan te dringen om, bij voorkeur op zeer korte termijn, aan de slag te gaan met het maken van een stappenplan met concrete en realistische doelstellingen, zoals de Code Pensioenfondsen voorschrijft.

Ook zullen zij daarover in het jaarverslag over boekjaar 2018 rapporteren en een oordeel geven over de voortgang die het bestuur van het fonds heeft gerealiseerd met betrekking tot diversiteit.

Klik hier voor een pdf.


 

Jaarcongres VITP, dinsdag 25 september 2018

Het 7e jaarcongres aan van de Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector (VITP) had als thema:

Intern Toezicht “GOED, BETER, BEST..” (Lees hier het congresverslag)

Dit VITP congres had als hoofdthema de verdere professionalisering en versterking van het toezicht. De deelnemers gingen met elkaar na, aan de hand van inleidingen, of we op de goede weg zijn en hoe we toezicht verder kunnen verbeteren. Door veranderingen in het normenkader, zoals vastgelegd in de Code of door het versterken de positie en het gezag van het intern toezicht. Of door het vergroten van de invloed van zowel de individuele toezichthouder als de VITP. Onderwerpen die specifiek zijn voor het intern toezicht in de pensioensector, maar niet uniek. Daarom waren er collega’s uit andere sectoren aanwezig.

Lees hier het programma.

Video column van Flip Klopper, lees hier de tekst.

De eerste spreker is Henk Breukink (1950), van beroep toezichthouder. Werd in 2011 voorzitter van de Raad van Toezicht bij Hogeschool Inholland in de meest hectische periode van het bestaan van deze Hogeschool. Hij heeft daar een belangrijke rol gespeeld in het herstel van het interne en externe vertrouwen in de organisatie. Hij is nu o.a. lid van de Raad van Commissarissen van ING (voorzitter van de renumeratie commissie) en toezichthouder in de culturele sector. Hij is een veranderaar en laat regelmatig van zich horen, bijvoorbeeld met teksten als “commissarissen moeten vaker in de spiegel kijken”.
Roeland van Vledder is, als lid en lid van onze monitoringscommissie, een goede bekende van de VITP. Na een langdurige loopbaan in de financiële sector, o.a. bij ING en Fortis/ASR, legt hij zich nu toe op toezicht en besturen in de pensioenwereld. Als uitvoerend bestuurslid van het nationale APF, als voorzitter van het pensioenfonds van DNB en als voorzitter van het bestuur van het pensioenfonds IBM maakt hij goed gebruik van zijn ervaring en kennis en kunde. Hij kent verschillende (bestuurs) culturen, verschillende governance modellen én de pensioensector. Daar kunnen we ons voordeel mee doen; hij deelt zijn ervaring, inzicht en kennis graag met ons.

Mariëlle Rompa heeft een zeer brede werk- en toezichtervaring, in het bijzonder in de zorgsector. Via advieswerk, interim management en diverse directiefuncties, o.a. bij de arbodienst van Philips, NS en de Rijksoverheid, werd zij in 2000 directeur van ActiZ, de brancheorganisatie Verpleging, Verzorging en Thuiszorg. Nu is zij, naast andere toezichthoudende functies, voorzitter van de Raad van Toezicht van Cordaan, een grote (thuiszorg) organisatie in Amsterdam. Ze werkt als auditor voor de accreditatie van zorgbestuurders en is actief lid van de NVTZ. Zij kent als geen ander de ontwikkelingen van het toezicht in de zorg en datgene wat recent leidde tot de vernieuwing van de zorgbrede governance code. Zij schetst deze voor ons en schuwt het niet om hierbij kritische noten te plaatsen en haar eigen licht te laten schijnen op de stand van zaken.

Bekijk de presentaties in PDF.

In drie deelsessies bespraken we in kleinere groepen de volgende onderwerpen:

Sessie 1 - Beter toezicht door principes? 

Sessie 2 - Beter toezicht door meer bevoegdheden? 

Sessie 3 - Beter toezicht door wrijving tussen toezichthouder en bestuur?

Lees hier het congresverslag.


 

Nieuw bestuurslid!

Tijdens de ALV op 13 maart 2018 is Jobert Koomans benoemd als opvolger van Piet Hein Oyens, die bijna 6 jaar lid is geweest van het bestuur.

Jobert is een zeer ervaren actuaris die partner is geweest bij Towers Watson en de Nederlandse praktijk heeft geleid. Hij is in 2014 gestopt bij Towers Watson en heeft besloten om zijn kennis en ervaring van de pensioenmaterie in te zetten in bestuurs- en toezichtfuncties in de pensioensector.
Sinds 2014 is hij werkzaam als uitvoerend bestuurder bij SBZ Pensioen, expert bestuurder Risicomanagement bij Bpf Bouw (tot medio 2017) en als lid van de Raad van Toezicht van SPNG, het bedrijfstakpensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel. Daarnaast geeft hij samen met zijn compagnon Hendrik Jan Kaal strategie adviezen in de pensioensector en is hij docent bij de RSM Certified Pensioenexecutive opleiding van de Erasmus Universiteit.

Jobert: "Veel dank aan de interne toezichthouders in de pensioensector voor mijn benoeming tot bestuurslid van de VITP. Ik heb veel zin om samen met mijn collega bestuurders Nelly Altenburg, Pierre Akkermans, Erik Klijn en Henriette de Lange te werken aan de ambitieuze beleidsplannen van de VITP om de kwaliteit van het toezichtswerk voortdurend verder te verbeteren en alle interne toezichthouders in de pensioensector te verbinden."


Afscheid Piet Hein Oyens als bestuurslid VITP

Op 13 maart 2018 hebben we afscheid genomen van Piet Hein Oyens als bestuurslid. Vanaf de oprichting was hij betrokken bij VITP en het bestuur bedankt hem hartelijk voor al het werk dat hij heeft gedaan voor de vereniging.


Appèl voor meer diversiteit bij pensioenfondsorganen

Op 7 november 2017 boden 7 dames uit de pensioensector een Appèl voor meer diversiteit bij pensioenfondsorganen aan Kick van der Pol, voorzitter Pensioenfederatie.Met dit Appèl aan de pensioenfondsen wordt hernieuwde kracht gezet bij de uitspraak van de monitoringcommissie Code Pensioenfondsen dat de diversiteit in de sector meer kracht en inspanning vergen. De normen die de sector zichzelf heeft opgelegd, worden bij lange na niet gehaald. Klik hier voor het Appèl (PDF)

Wat kunnen pensioenfondsorganen er zelf aan doen!

 1. Werf door middel van open procedures, gebruik professionele advies bij de werving en selectie en zet beschikbare netwerken in de sector (zie hierna) actief in bij search.
 2. Integreer het diversiteitbeleid in het duurzaamheidbeleid voor het eigen pensioenfonds.  
 3. Zet bij benoemingsbeleid en benoemingsprocedures stevig in op meer vrouwen en verjonging in fondsorganen. 
 4. Zorg voor diversiteit in benoemingscommissies om de kans op een divers team te vergroten.
 5. Draag bij aan samenwerking binnen de sector om het diversiteitswens te realiseren.


Kosten Raad van Toezicht en visitatiecommissie onderzocht door VITP

De Verzamelwet Pensioenen ligt nu bij de Eerste Kamer. Daarin is het voorstel opgenomen om pensioenfondsen met een beheerd vermogen van meer dan 1 miljard euro te verplichten een Raad van Toezicht (RvT) in te stellen in plaats van hun huidige visitatiecommissie (VC). De staatssecretaris geeft aan dat de kosten voor een RvT, die gewoonlijk 3 leden kent, jaarlijks bijna €27.000 (incl. BTW) zouden bedragen (per lid dus € 9000). De netto-vergoeding voor een RvT lid zou daarmee ongeveer € 7500 euro (ex. BTW) zijn.

De VITP (ledenbestand 70% van de toezichthouders in de pensioensector) heeft daarover een uitvraag gedaan onder haar leden. Daarop hebben 50 leden van de 175 leden gereageerd, waarvan 37 als RvT lid en 13 als lid van een VC.

De uitkomst is dat slechts 2 van de 37 RvT leden ongeveer de genoemde € 7.500 ontvangen. De 35 overige respondenten geven aan dat hun vergoeding (veel) hoger is.

De ondergrens voor de vergoeding van een RvT lid ligt op €10.000 per jaar (ex. BTW dus) per lid. Vergoedingen tussen de €15.000 en €20.000 per lid komen veel voor. Daarnaast zijn er uitschieters naar €25.000 en €30.000 per lid. Uitgaande van deze uitvraag is een reële inschatting van de gemiddelde vergoeding zo’n € 15.000 per lid, waarmee de totale kosten voor een pensioenfonds afgerond €45.000 per jaar bedragen (dus €55.000 inclusief BTW).

De kosten van een visitatie bedragen volgens de staatsecretaris ongeveer €21.500 (incl. BTW). Dat bedrag komt wel overeen met het gemiddelde dat onze leden aangeven. Er zijn fondsen die aanzienlijk minder betalen.

De conclusie is dat voor een pensioenfonds de kosten structureel met meer dan €30.000 per jaar gaan toenemen. De VITP vraagt zich af of een nieuwe RvT navenant meer toegevoegde waarde heeft voor een pensioenfonds dan een nu goed functionerende VC heeft. DNB heeft in 2016 Good practises gepubliceerd en geconstateerd dat zij in haar onderzoek veel goede voorbeelden aangaande visitatie heeft gezien. De VITP heeft zelf onderzoek gedaan en de visie op visitatie uitgebracht. De RvT bij pensioenfondsen is daarentegen nog op geen enkele wijze geëvalueerd. 


VITP Jaarcongres op dinsdag 26 september 2017 “Raad van de Raad (van Toezicht)”

Op 26 september organiseerden wij ons 6e jaarcongres in Antropia te Driebergen.

Het thema van het congres dit jaar was “Raad van de Raad (van Toezicht)”. Femke Halsema (oud -politica, was voorzitter van de Commissie Behoorlijk Bestuur, die het rapport "een lastig gesprek" uitbracht, bestuurder en toezichthouder) en Prof. Muel Kaptein (Hoogleraar Erasmus bedrijfsethiek en integriteit, klik hier voor zijn presentatie.) spraken deze middag. Uniek was deze keer dat wij koppels van een toezichthouder en een bestuurder aan het woord laten. Het tweede deel van het programma bestond uit interviews, onder leiding van dagvoorzitter Astrid Feiter, met toezichthouders en één van hun bestuurders, over de meerwaarde van toezicht. 

Lees hier het verslag.


SPO, korting voor VITP leden

Module Intern toezicht in de Praktijk, Geschiktheidsniveau B

Deze module is specifiek ontwikkeld voor personen die actief zijn in het toezicht op pensioenfondsen. U professionaliseert  uw vaardigheden als toezichthouder binnen de context van pensioenfondsen.

In deze module komen o.a. de volgende thema’s aan de orde;

 • Wettelijk kader van de rol van toezichthouder bij de verschillende bestuursmodellen
 • Inrichting van de toezichthoudende rol
 • Cultuur en gedrag van een bestuur herkennen en de juiste strategie als toezichthouder daarop toepassen
 • Prioriteit in het toezicht bepalen
 • Werken aan een effectieve werkrelatie en adequate met dilemma’s omgaan
 • Eigen communicatiestijl en de effecten hiervan (her-) kennen en deze professioneel inzetten in effectief toezicht
 • Effectief feedback geven, w.o. gesprekstechnieken en -stijlen toepassen, omgaan met weerstanden en de bron van weerstanden achterhalen
 • Goed doorvragen, technieken kennen en toepassen

Opzet:

Het programma start met online leren ter voorbereiding op de klassikale bijeenkomst van twee aaneengesloten dagen.

Leden van VITP ontvangen 10% korting op de prijs van deze module.

Deze module is onderdeel van de Governance Leergang op B niveau maar is voor de doelgroep Toezichthouders en bestuurders in een Toezichtrol (non executives) sec te volgen.

Er is nog geen nieuwe datum gepland voor de start van deze opleiding. Heeft u interesse? Neemt u dan contact op met : 070-427 66 55 en www.spo.nl

Bent u ook geïnteresseerd in meer inhoudelijke en technische thema’s van het pensioendomein dan bieden de A en B modules van de Governance Leergang u volop mogelijkheden. In een persoonlijke vrijblijvende intake stellen we samen met u een leertraject op dat volledig is afgestemd op uw specifieke situatie en ambitie.

Voor aanmelden voor de intake klik hier.  Voor meer informatie : 070-427 66 55 en www.spo.nl


Nieuwe penningmeester!

Tijdens de ALV op 12 april 2017 is Pierre Akkermans benoemd als opvolger van Nita Kiliaan.

Pierre Akkermans (1955) heeft ruim dertig jaar ervaring als ondernemer / uitgever van juridische wetenschappelijke literatuur, en als adviseur op het gebied van het civiele en fiscale pensioenrecht. Hij  was partner bij Deloitte en PriceWaterhouseCoopers, adviseerde in zijn pensioenpraktijk middelgrote en grote ondernemingen en pensioenfondsen. Vervulde bestuurlijke en toezichthoudende functies bij vele pensioenfondsen, en adviseerde besturen over pension fund governance en strategie.


Afscheid Nita Kiliaan als penningmeester VITP

Op 12 april 2017 hebben we afscheid genomen van onze penningmeester Nita Kiliaan. Vanaf de oprichting was zij betrokken bij VITP en het bestuur is haar zeer erkentelijk voor al het werk wat zij heeft gedaan voor de vereniging.


Rapport werking VITP- Toezichtcode

De Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector (VITP) heeft de werking van de VITP-Toezichtcode laten onderzoeken door de Erasmus School of Law. De VITP gaat met de conclusies en uitkomsten van het rapport aan de slag. De concrete uitwerking draagt bij aan het optimaliseren van intern toezicht bij pensioenfondsen. Goed intern toezicht draagt bij aan professionalisering en kwaliteitsverbetering en daarmee aan herstel van het vertrouwen in pensioenfondsen.

De VITP is zeer tevreden over de gedegenheid van het onderzoek. Het rapport heeft bij de VITP geleid tot een goede discussie en visie op wat nadere invulling behoeft . Twee in te stellen commissies zullen een onderzoek starten naar een vorm van educatie en ontwikkeling en herijking van de huidige VITP-Toezichtcode. Het rapport is beschikbaar via deze link.


VITP jaarcongres op 26 september 2016

Op 26 september 2016 vond het 5e jaarcongres plaats van de Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector (VITP), te Driebergen. Het thema van het congres was dit jaar “Toezicht houden in een stelsel onder druk”.

De VITP kijkt terug op een mooi en waardevol congres met bijzonder interessante inbreng van onze sprekers Paul Schnabel, Theo Kocken en Anita Arts, waar wij hen hartelijk voor danken. Met speciale dank aan Nicolette Loonen voor het leiden van de middag en de discussie. 

Deelname stond open voor toezichthouders van binnen en buiten de pensioensector, alsmede bestuurders, directieleden, adviseurs, genodigden en andere belangstellenden.


Nieuwe voorzitter! 

Tijdens de ALV op 12 april 2016 is Nelly Altenburg benoemd als opvolger van Flip Klopper.

Nelly Altenburg is voorzitter van het pensioenfondsbestuur van PNO Media, heeft ruime bestuurlijke ervaring in de pensioensector en is oprichter en directeur van PMA consult. Haar bestuurlijke en toezichthoudende pensioenervaring heeft zij opgedaan als vice-voorzitter van het ABP, bestuurslid bij PGGM en in verschillende visitatiecommissies. Ook is zij lange tijd bestuurder van AbvaKabo FNV geweest en commissaris bij pensioenuitvoeringsorganisaties als MN services en Kunst en Cultuur. Tot voor kort was zij lid van de raad van toezicht van het Pensioenfonds voor de woningcorporaties. Momenteel is Nelly tevens voorzitter van de raad van toezicht van het Zaans Medisch Centrum en lid van de raad van commissarissen bij MSD.


Afscheid Flip Klopper als voorzitter VITP

Op 12 april 2016 heeft Flip Klopper afscheid genomen als voorzitter van de VITP en de voorzittershamer overgedragen aan Nelly Altenburg. 

Nelly geeft aan dat de vereniging haar aan haar hart gaat en dat zij graag de hamer overneemt van Flip. ‘Zonder Flip hadden wij hier niet gezeten. Flip heeft het initiatief genomen met Olav Loeber en Olaf Smits van Waesberghe om te kijken of wij ons zouden kunnen verenigen destijds. Flip heeft veel ervaring als toezichthouder, ook bij DNB. Hij heeft deze ervaring ingezet bij de oprichting van de vereniging’. Nelly dankt Flip hoe hij het heeft gedaan. Vanwege zijn grote verdiensten voor de vereniging krijgt hij een erelidmaatschap aangeboden.


VITP Jaarcongres 21 september 2015

Op 21 september organiseerden wij ons vierde jaarcongres. Het thema van het congres van dit jaar was Onafhankelijk toezicht-wat is dat? 

In navolging op het succes van vorig jaar vond het congres dit jaar wederom plaats in Antropia te Driebergen. Deelname stond open voor toezichthouders van binnen en buiten de pensioensector, alsmede bestuurders, directieleden, adviseurs, genodigden en andere belangstellenden. 

Wij zijn er trots op dat wij ook dit jaar weer vooraanstaande sprekers bereid hebben gevonden hun visie en ervaring met ons te delen. Dagvoorzitter was mevrouw Wendy de Jong, sprekers: de heer mr. Frank Elderson (directeur DNB), de heer dr. mr. Dick Ruimschotel (o.a. auteur van Goed Toezicht. Principes van professionaliteit, democratie en good governance) en de heer drs. George Möller (voormalig bestuursvoorzitter Robeco en thans verschillende toezichthoudende functies: o.a. RvT LUMC. Voormalig RvT AFM). Klik hier voor het uitgebreide programma.

Het was een interactieve middag met een levendige discussie vanuit de zaal met het panel.