Beroepsvereniging van, voor en door intern toezichthouders in de pensioensector
Ledengedeelte
Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector

VITP-Toezichtcode gemoderniseerd

De Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector (VITP) heeft de VITP-Toezichtcode gemoderniseerd. De nieuwe VITP-Toezichtcode geeft weer wat haar leden zien als principes voor goed intern toezicht. Ook niet leden en andere belanghebbenden worden opgeroepen deze principes te hanteren. Goed intern toezicht levert een belangrijke bijdrage aan de verdere professionalisering en kwaliteitsverbetering in de pensioensector en daarmee aan herstel van het vertrouwen in pensioenfondsen.

In 2014 stelden de leden van de VITP de eerste VITP-Toezichtcode vast. Sindsdien heeft het intern toezicht bij pensioenfondsen zich snel ontwikkeld. Het is professioneler geworden en daar hoort een nieuwe toezichtcode bij. 

De nieuwe VITP-toezichtcode bevat vier principes die elk zijn uitgewerkt in een aantal normen. Deze algemeen geformuleerde principes en normen nodigen de toezichthouder nadrukkelijk uit zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen en te reflecteren op het eigen functioneren. De toezichtcode is van toepassing ongeacht de vorm van het intern toezicht (raad van toezicht, visitatiecommissie of de niet-uitvoerende bestuurders in een gemengd bestuur).

Klik hier voor de nieuwe code.